Úprava vody pro vytápění, chlazení, TUV, průmyslové technologie, gastronomii a domácnost, vodní filtry, filtrace vody
úprava vody
ÚVODNÍ STRÁNKA    DOPORUČENÁ ŘEŠENÍ    E-SHOP 

MENU

 

1.3 Úprava pitné vody před jejím ohřevem na teplou - doporučená řešení

Aktualizováno: 15.09.2015 13:23:22

Úprava pitné vody před jejím ohřevem na teplou

Teplá voda se vyrábí z pitné vody ohřevem na 60°C. Je  to zdravotně nezávadná voda, u které nesmí být překročen žádný z ukazatelů vyhlášky č. 252/2004 Sb, kterou se stanoví hygienické požadavky na pitnou a teplou vodu. Při výrobě a distribuci teplé užitkové vody se často vyskytují problémy koroze a tvorby nánosů i inkrustů z produktů koroze, ale také z tvrdosti vody.
To vede k negativním jevům, a to:

Pro řešení výše popsaných problémů nabízíme zařízení na úpravu vody před jejím ohřevem na teplou,  pracující na různých principech: chemickou x fyzikální úpravu vody.

 

1. CHEMICKÁ ÚPRAVA VODY

Podle chemických vlastností vstupní vody doporučujeme zvolit jednu ze dvou variant:

Varianta A:

pro parciální změkčení tvrdé vody lze použít některý z typů automatických změkčovacích filtrů:

Duplexní automatické změkčovací filtry AZD zajišťují nepřetržitou dodávku upravené vody bez nutné přestávky na regeneraci. Obě nádoby AZD se střídají v dodávce změkčené vody až po úplném vyčerpání kapacity, a tím je zajištěn úsporný provoz. Pro snížení korozivního působení je nutno smíchat zcela změkčenou vodu se surovou na výstupní tvrdost okolo 0,8 mmol/l, např. zařazením membránového směšovacího ventilu na obtok změkčovacího filtru.

V provedení AZ xx twin, které jsou tvořeny dvěma identickými automatickými změkčovacími filtry, pro posílení průtoků zapojenými paralelně. Standardně dodávají změkčenou vodu obě nádoby změkčovacího filtru současně. Ovládací ventily iniciují a provádí regeneraci v závislosti na množství protečené vody, s časovým posunem tak, aby vždy alespoň jeden z  filtrů dodával změkčenou vodu. Po dobu regenerace, která trvá 80 minut, vždy dodává změkčenou vodu jen jedna ze dvou nádob a je omezený průtok na polovinu. Provádění regenerací může být nastaveno na ovládacím ventilu na noční hodiny, kdy se předpokládá nejmenší odběr. Výhodou tohoto zapojení je, že pokud by se v praxi prokázala potřeba zajistit větší průtoky pro období špičkových odběrů, může se paralelně zapojit další třetí identický změkčovací filtr.

Varianta B:

Do potrubí studené vody před jejím ohřevem na teplou se instaluje filtr Siliphos NW s náplní polysfátu Siliphos. Voda obtéká kuličky přípravku Siliphos a postupně je rozpouští.  Úprava vody je založena na schopnosti polymerů fosfátu být pohlceny povrchem krystalických jader vápníku a hořčíku. Tím dojde k tvorbě ochranného filmu, který brání jádrům vzájemně se slučovat a vytvářet krystaly – vodní kámen. Alternativou pro domácnosti k jednotlivým bojlerům jsou vodní filtry s náplní polyfosfátu Siliphos FHPR.

 

2. FYZIKÁLNÍ ÚPRAVA VODY

Přístroje na fyzikální úpravu vody řeší problém s usazováním vodního kamene v zařízeních na přípravu a rozvodech teplé užitkové vody pro vody méně tvrdé (do tvrdosti 3 mmol/l).

Přístroje se instalují do potrubí pitné vody hned na vstupu, aby byla ošetřena veškerá voda vstupující potrubím do budovy. Voda po projití přístrojem na fyzikální úpravu je upravená po dobu 24-48 hodin. Proto u cirkulačních systémů se doporučuje instalovat jeden přístroj na vstupu vody do objektu a druhý na cirkulaci.
Voda po průchodu silovým polem přístroje změní své fyzikální vlastnosti tak, že vápník a hořčík v ní rozpuštěný již není schopen usazovat se jako pevný vodní kámen na teplosměnných plochách a v potrubí, ale zůstávají v suspenzi, která může být ze systému vyplavena nebo odkalena. Vápník případně  vysrážený na topných tělesech,  netvoří již tvrdé inkrusty, ale měkké nánosy, které se dají setřít nebo proudem vody vypláchnout. To znamená, že pro čištění topných těles  není nutné použít chemické prostředky.

Je možno zvolit jednu ze tří variant přístrojů na fyzikální úpravu vody:

Varianta A:

Magnetická úprava vody - úpravny na bázi permanentních magnetů MUV vytváří pole dostatečné, ale konstantní intenzity. Z tohoto důvodu jsou MUV účinné pro vysoké  průtoky a definované obsahy solí. Neřeší korozivní působení vody.

Varianta B:

Elektromagnetická úprava vody - přístroje pro elektromagnetickou úpravu vody z naší nabídky, např. EUV nebo  Inkrust CW 01 - pracují na principu působení dynamických elektromagnetických polí, a jsou účinné pro všechny rozsahy průtoků, tzn., že jsou vhodné i pro úpravu teplé vody v domácnostech, kde se nedosahuje vysokých průtoků. Neřeší korozivní působení vody.

Varianta C:

Elektrolytická úprava vody přístroji IPS pracuje na bázi účinnosti elektrolýzy, tj. na bázi rozdílného elektrického potenciálu dvou kovů. V tělese přístroje jsou umístěny dvě nebo více elektrod, přičemž každá je z  jiného elektricky vodivého materiálu.

Úpravou vody na elektrolytické úpravně se dosáhne trojí efekt:

  1. Voda protékající tělesem vytváří s elektrodami galvanický mokrý článek a vzniká slabé elektrické napětí, které způsobí polarizaci molekul protékající vody – oslabí elektrostatické vlastnosti ve vodě rozpustných mikrokrystalů přítomných minerálů tak, že již nejsou schopny usazovat se jako vodní kámen na stěnách teplovodních systémů.
  2. Přístroj zamezuje také vzniku koroze na vnitřních površích potrubí – působením elektrického napětí se ze zinkové anody uvolní nepatrné množství (1 -10 µg/l) zinkových iontů do vody. Uvolněné zinkové ionty se slučují s kyslíkem přítomným ve vodě za tvorby oxidu zinečnatého. Výsledným efektem je, že neprobíhá další oxidace kovových povrchů v systému, a tyto povrchy jsou dále chráněny jemným filmem oxidu zinečnatého, který se na nich vytvořil.
  3. Přístroj působí též jako tzv. katodická ochrana, tj. prevence elektrolytické koroze, vyskytující se mezi různými kovy v topném systému jakými jsou měď, mosaz, hliníková slitina a ocel. V elektrochemické řadě je zinek nižší než kterýkoliv z jmenovaných kovů, takže elektrolytické korozní proudy jsou koncentrovány na zinkové anodě spíše než na jiných prvcích teplovodního systému.

Soubory ke stažení

Katalogový listAQUA product s.r.o. © 2006 - úprava vody, vodní filtry, filtrace vody